Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement REGLEMENT

1. Dit reglement heeft tot doel de kampeerders een uniform, geordend en ontspannen verblijf op de camping te garanderen. De directie is ten allen tijde beschikbaar voor een nadere toelichting.

2. Onderhavig huishoudelijk reglement is bindend voor al wie van het terrein gebruik maakt.

3. De verhuurder-uitbater van het terrein waakt over de naleving van dit reglement. Elke inbreuk op het reglement, welke de orde, de rust en de veiligheid van het terrein en haar bewoners in het gedrang brengt, heeft de onmiddellijke en onherroepelijke verbreking van de overeenkomst voor de huur van het perceel tot gevolg.

4. de Nederlandstalige tekst van dit reglement is rechtsgeldig boven elke vertaling.

5. De uitbater-verhuurder van het kampeerterrein of zijn afgevaardigde heeft steeds het recht toegang te weigeren tot zijn kampeerterrein aan gelijk wie.

AANKOMST

1. Bij aankomst op de camping moeten de gasten een boekingsbewijs kunnen voorleggen.

2. De campingstaf beslist over de toewijzing van de glampingtent en deze keuze is onbetwistbaar. Tijdens het verblijf kan de directie een andere plaats toewijzen als omstandigheden dit noodzakelijk maken.

3. De glamping is afgesloten vanaf 24:00 op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag en om 12:00 op maandag. Dinsdag en woensdag is de glamping afgesloten, je bekomt een code van de poort zodat je als glampingast altijd toegang krijgt tot je glampingtent.

4. De directie heeft te allen tijde het recht om bezoekers de toegang te weigeren. De directie heeft het recht gasten van de camping weg te sturen in geval van overtreding van het reglement, het veroorzaken van schade en/of overlast, het niet betalen van de huur en/of van andere voorzieningen en in geval van een civiel, administratief of strafrechtelijk geschil met het personeel of de beheerder van de camping.

AUTOS EN ANDERE VOERTUIGEN

1. Er is parkeergelegenheid aan de ingang van de pop-up bar Campo Fuego.

2. De eigenaar en/ of gebruiker van een auto of een ander vervoermiddel is verantwoordelijk voor het voertuig en de spullen die zich daarbinnen bevinden. De camping is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan voertuigen en schade aan personen of goederen die met voertuigen wordt aangericht.

3. Fietsen en motorvoertuigen zijn niet toegestaan aan de glampingtenten. Deze moeten geplaats worden op de daarvoor voorziene plaatsen.

VEILIGHEID

1. De ouders of zij die hen vervangen zijn steeds verantwoordelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Alle gevaarlijke of hinderlijke spelen zijn verboden.

2. Het bezit van wapens op het terrein is verboden.

3. In geval van brand of ongeval dient men de uitbater onmiddellijk te verwittigen. Brandblusapparaten bevinden zich op de aangeduide plaatsen.

4. Elke schade wordt gemeld aan de uitbater. Schade moet worden vergoed aan wie ze veroorzaakt heeft.

5. Kampvuren zijn verboden. Het gebruik van een barbecue is toegelaten in de buitenbubbels, op reservatie.

6. Er zijn geen honden toegelaten op het glampingterrein.

7. De directie is niet verantwoordelijk voor diefstal, ongelukken of schade aan personen of goederen door noodweer: onweer, bliksem, hagel, vallende bomen, takken of dennenappels, plantenziektes, insecten, branden, … Algemeen voor schade die het geval is van overmacht.

HYGIENE/ VOORZIENINGEN EN SCHOONMAAK

1. De glampingterreinen behoren rein te houden.

2. Laat toiletten, douches en wasbakken achter zoals u het zelf graag zou hebben.

3. Wees alert op het correct gebruiken van voorzieningen.

4. Vermijd water verspilling, draai kranen na gebruik onmiddellijk dicht en maak melding van eventuele lekkage en defecten.

AFVAL

1. Alle vuilnis moet in de aangegeven vuilniszakken geborgen worden. In het afvalsorteerpunt.

2. Glas dient men zelf naar een glascontainer te brengen. (Kruisstraat , Eksel)

ORDE EN RUST

1. De directie kan overtreders van de rustregels van de camping verwijderen.

2. De staf heeft tot taak toe te zien op het respecteren van de rustregels. De gast is contractueel verplicht zich aan deze regels te houden.

3. De poort die in en uitgang blokkeert blijft tijdens de rusturen gesloten. Toegang tot wandelpoortje met code.

4. Men dient lawaai zoveel mogelijk te beperken.

5. Delven van greppels rondom het verblijf of het delven van putten is ten strengste verboden. Het is ten strengste verboden voorwerpen in goud te heien dit om beschadiging aan waterleidingen, elektriciteitskabels, enz te vermijden.6. Het snoeien of kappen van de maïs is verboden.

NUTSVOORZIENINGEN

1. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig in je verblijf.

BETALINGEN

1. De factuur wordt steeds voor 30 dagen voor het verblijf betaald. Terugbetalingen wegens vroegtijdig vertrek –om welke reden ook- zijn niet mogelijk. Extra’s kunnen ter plaatse afgerekend worden.

VERTREK

1. Bij korte verblijven gelieve de kampeerplaats voor 10u proper achter te laten. Indien men later wenst te vertrekken gelieve dit vooraf aan de receptie te melden.

ANIMATIE

1.Animatie is vrij voor iedereen. Wel dienen we mee te delen dat het geen opvang is.

GEVONDEN VOORWERPEN

1. De camping is niet verantwoordelijk voor achtergelaten voorwerpen in de tenten. De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar of bezitter van deze spullen.

2. Op het terrein gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven aan de bar, die de spullen tijdelijk bewaart voor de eigenaar.

VOORZIENINGEN EN UITRUSTING

1.Alle voorzieningen en installaties op de camping, van welke aard dan ook dienen met uiterste zorg en aandacht te worden gebruikt. Gasten moeten er alles aan doen om schade te voorkomen. Wat betreft het waterverbruik dient elke vorm van verspilling te worden vermeden. Misbruik en/of onachtzaam gebruik van de voorzieningen wordt aan de directie gemeld. De directie neemt gepaste maatregelen en kan schadevergoedingen van de bezoeker eisen.

KAMPEERPLAATS

1. De plaats op de camping wordt altijd bepaald door de beheerder.

2. Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan van standplaats te wisselen.

3. Wie zich niet aan de regels houdt wordt bij de directie aangegeven. Zij nemen vervolgens gepaste maatregelingen. Een gast die volhard in het negeren van de regels kan de camping worden uitgezet.

4. De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadigingen.

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

1. Het is absoluut verboden om stroompunten open te schroeven en eraan te sleutelen. Wie knoeit met de elektriciteit kan van de camping gestuurd worden.

VERKLARING

1. De huurders verklaren kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement van het kampeerterrein, bestaande uit 3 bladzijden en verklaren er zich naar te zullen gedragen, evenals naar de wijzigingen die later door de uitbater zouden worden aangebracht.